Microcarenza

Carenza di microelementi della fertilità.